Anunt concurs recrutare personal contractual Ord. ANSVSA 64-2007

Nr.5720 /25.06.2019

ANUNŢ

În conformitate cu H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor generale de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj, organizează concurs pentru ocuparea a doisprezece posturi vacante, contractuali pe perioadă determinată, astfel:

• Ordinul ANSVSA nr. 64/2007:

– Medic veterinar, gradul profesional I-5 posturi
– Medic veterinar, gradul profesional III-2 posturi
– Medic veterinar, gradul profesional debutant-2 posturi
– Asistent veterinar, gradul profesional IA-2 posturi
– Asistent veterinar, gradul profesional II-1 post

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj, str. Fântâna Popova, nr. 30 și se va desfăşura în trei etape succesive conf. art. 18 din HG 286/2011:

a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba scrisă
c) interviu

Data susţinerii concursului:
– 17.07.2019 – ora 11.00 – proba scrisă
– Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea concursului, respectiv până la data de 08.07.2019, ora 1700.
Selecţia dosarelor de înscriere în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 09.07.2019-10.07.2019.

Condiţii de participare la concurs:
Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească conditiile generale prevazute la art. 3 lit. a) – g) din H.G. 286/2011, astfel:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor de medic veterinar, gradul profesional I, Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007:

– studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară
– vechime în specialitatea studiilor absolvite – 9 ani;
– experiență în domeniul controlului oficial în unitățile sanitar-veterinare care produc, prelucrează, depozitează și/sau distribuie alimente de origine animală;

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilori de medic veterinar, gradul profesional III, Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007:

– studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară
– vechime în specialitatea studiilor absolvite – 3 ani;
– experiență în domeniul controlului oficial în unitățile sanitar-veterinare care produc, prelucrează, depozitează și/sau distribuie alimente de origine animală;

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor de medic veterinar, gradul profesional debutant, Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007:

– studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară
– vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul;

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor de asistent veterinar gradul profesional IA, Ord. presedintelui A.N.S.V.S.A nr. 64/2007:
– studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul veterinar;
– vechime în specialitatea studiilor absolvite 9 ani;
– experiență în domeniul controlului oficial în unitățile sanitar-veterinare care produc, prelucrează, depozitează și/sau distribuie alimente de origine animală;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de asistent veterinar gradul profesional II, Ord. presedintelui A.N.S.V.S.A nr. 64/2007:
– studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul veterinar;
– vechime în specialitatea studiilor absolvite 5 ani;
– experiență în domeniul controlului oficial în unitățile sanitar-veterinare care produc, prelucrează, depozitează și/sau distribuie alimente de origine animală;

Dosarul de înscriere:
Dosarul de înscriere va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curiculum vitae;  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentutui şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevazut la lit. e) (cazierul judiciar), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment Juridic şi Resurse Umane din cadrul DSVSA Dolj,Craiova, str. Fântâna Popova nr.30 sau la numarul de telefon 0251/428791 int. 115.

Director Executiv, Compartiment J.R.U,
Dr. Andrei BUTARU Jr. Simona Minoiu

BIBLIOGRAFIE:

Bibliografia pentru Medic veterinar I, Medic veterinar III și Medic veterinar debutant
Ord. presedintelui A.N.S.V.S.A nr. 64/2007

1. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare;
2. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare;
3. Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L139/83 din 25.06.2004, cu amendamentele ulterioare;
4. Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstarea animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L165/1 din 30.04.2004, cu amendamentele ulterioare;
5. Regulamentul (CE) nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare;
6. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 10/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu excepţia cărnii proaspete M: O nr. 927 din 11 octombrie 2004;
7. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 180/18.06.2006 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii (M.O.721/23.08.2006.)– care transpune Dir. Cons. 93/119/CE;
8. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 64/08.03.2007 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar
efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală cu modificările și completările ulterioare;
9. Regulamentul (CE) nr. 1375 din 10 august 2015 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne;
10.Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002;
11.OG.42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.215/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr.1415/2009 privind Organizarea şi Funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
13. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Bibliografia pentru Asistent veterinar IA și Asistent veterinar II
Ord. presedintelui A.N.S.V.S.A nr. 64/2007

1. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare;
2. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare;
3. Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L139/83 din 25.06.2004, cu amendamentele ulterioare;
4. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 64/08.03.2007 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar
efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 10/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu excepţia cărnii proaspete M: O nr. 927 din 11 octombrie 2004;
6. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 180/18.06.2006 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii (M.O.721/23.08.2006.)– care transpune Dir. Cons. 93/119/CE;
7. OG.42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.215/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr.1415/2009 privind Organizarea şi Funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Director Executiv,
Dr. Andrei BUTARU